Hello world!

A www.devildecor.hu

Adatvédelmi- és Adatkezelési szabályzata

 

Bevezetés

 1. Szathmári Antalné, mint a www.devildecor.hu fantázianevű, egyedi ajándéktárgyak forgalmazásával és egyéb szolgáltatásokkal foglalkozó webáruház és weboldal üzemeltetője és, mint adatkezelő ezúton tájékoztatja ügyfeleit, valamint weboldalainak látogatóit (továbbiakban ezek együttesen: érintett(ek), felhasználó(k) vagy ügyfel(ek)), hogy tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, ezért adatkezelése során az alábbi adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) értelmében jár el.
 1. Az Adatkezelő a Szabályzatnak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot fenntartja. Az adatvédelmi szabályzat mindenkor hatályos változata elérhető a www.devildecor.hu Weboldalon.
 1. Hivatkozva az 1. pontra, a jelen szabályzat Szathmári Antalné által üzemeltetett www. devildecor.hu oldalon keresztül nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódó, személyesen, telefonon, e-mail-en és a weboldalon, valamint más módon és/vagy más fórumon keresztül elérhető adatkezelési tevékenységeket szabályozza.
 1. Adatkezelő törekszik arra, hogy minél pontosabban betartsa a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlásait, így különösen az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló 2015. szeptember hó 29. napján kiadott ajánlását, és ezért a lehető

legérthetőbben fejezi ki az adatvédelmi szabályokat, ha szükséges, példákkal magyarázva azokat, valamint részletesen bemutatja az egyes adatkezelési tevékenységeket és folyamatokat, hogy az érintett mindezek ismeretében tudja eldönteni azt, hogy önkéntes hozzájárulását adja azokhoz, vagy sem.

 1. Adatkezelő személye:

Név.: Szathmári Antalné e.v.

Cégnév: DevilDecor

Székhely:4300 Nyírbátor, Esze tamás u. 13.

Levelezési cím, panaszkezelés: 4300 Nyírbátor, Szőlő u. 38.

Tel.: +3670/379-8273

E-mail: devildecor.hu@gmail.com

Adószám: 51855547-1-35

Adatkezelési nyt. szám: 3770853

Webshop: devildecor.hu

 1. FOGALOMMEGHATÁROZÁS

– Érintett vagy Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, példálózó felsorolással élve a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe vevő természetes személy, stb.;

– Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett arcképe, hangja, neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

– Átvételi pont: a természetben a 4300 Nyírbátor, Báthori István utca 1. szám alatt található üzlet, ahol  a www.devildecor.hu weboldalon keresztül megrendelt termékek személyes átvételére van lehetőség az Átvételi pont nyitvatartási idejében;

– Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

– Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

– Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,

összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése;

– Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

– Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

– Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

– Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

– Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése

– Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

– Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

– Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés;

– Partner: az Adatkezelő szolgáltatásait szerződés alapján igénybe vevő és/vagy az Adatkezelő szolgáltatásainak teljesítéseit elősegítő (teljesítési segéd) jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, amelyek felé az Adatkezelő – az érintett hozzájárulását

követően – személyes adatot továbbít vagy továbbíthat, vagy amelyek az Adatkezelő számára adattárolási, feldolgozási, kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő tevékenységet végeznek vagy végezhetnek;

– Munkatárs: az Adatkezelővel megbízási-, munka- vagy egyéb jogviszonyban levő természetes személy, aki az Adatkezelő szolgáltatásainak ellátásnak, teljesítésének feladatával van bízva és adatkezelési vagy adatfeldolgozási feladatai során személyes adatokkal

kapcsolatba kerül vagy kerülhet és akinek tevékenységével kapcsolatban az Adatkezelő teljes felelősséget vállal az érintettek személyi köre és harmadik személyek irányában;

– Weboldal: weboldal kifejezésen érteni kell a wwwdevildecor.hu oldalt és ennek minden aloldalát, amelyeknek üzemeltetője az Adatkezelő.

 

 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA
 1. A jelen szabályzat elsődleges célja, hogy az Adatkezelővel, mint Szolgáltatóval kapcsolatba kerülő természetes személyek, ügyfelek adatainak kezelésére vonatkozó alapvető elveket és rendelkezéseket meghatározza és betartsa annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszférája védelemben részesüljön a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően.
 2. Hivatkozva az 3.1 pontban meghatározottakra, a jelen szabályzat célja annak biztosítása, hogy az Adatkezelő mindenben megfeleljen a hatályos jogszabályok adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseinek, így különösen, de nem kizárólagosan – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseinek.
 3. Az Adatkezelő tehát kiemelten fontosnak tartja, egyben elkötelezett az iránt, hogy az érintett által a weboldalon vagy más fórumon keresztül vagy más módon rendelkezésre bocsátott, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény által meghatározott adatokat védelemben részesítse, és az érintetek információs önrendelkezési jogukat tiszteletben tartsa. E körben a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá az érintettek biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez.
 1. SZABÁLYZAT HATÁLYA
 1. Időbeli hatály: Jelen Szabályzat 2019. 01. 01. napjától további rendelkezésig vagy visszavonásig hatályos.
 1. Személyi hatály kiterjed

a., az Adatkezelőre, továbbá

b., a Munkatársakra, Partnerekre; valamint

c., azon személyekre, akik adatait e Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák,

d., továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.

 1. Hivatkozva a 2. pont c., és d., alpontjaiban meghatározottakra, az érintettek személyek köre az alábbiakban kerül meghatározásra.

Az Adatkezelő tehát elsősorban azoknak a természetes személyeknek az adatait kezeli, akik:

 • személyesen, vagy a weboldalon keresztül, vagy a devildecor.huvgmail.com e-mail címre küldött adataikkal, vagy más fórumon keresztül, ügyfélkapcsolat kialakítása céljából információt és/vagy ajánlatot kértek vagy jelentkeztek, vagy az Adatkezelő szolgáltatásait és/vagy termékeit igénybe vették vagy megigényelték, megrendelték, jelentkeztek az Adatkezelőhöz.

 

 1. AZ ADATKEZELÉS ELVEI
 1. Jelen szabályzat rendelkezése valamint az Adatkezelő gyakorlata nem lehet ellentétes az adatkezelési elvekkel.
 2. Jelen szabályzat a következő adatkezelési elveket vezeti be kihirdetése napjától, amely elvek kötelező rendelkezések és iránymutatásul szolgálnak olyan kérdésekben, amelyeket a jelen szabályzat nem tárgyal.
 3. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. – Célhoz kötöttség elve –
 4. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. – Arányosság, szükségesség elve –
 1. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
 1. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
 1. Megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazásával az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében az Adatkezelő gondoskodik a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozásáról.
 1. Az érintett általi adatszolgáltatás önkéntes.

Az Adatkezelő a személyes adatot az érintett beleegyezésével kezeli.

Az önkéntes hozzájáruláson, mint belegyezésen érteni kell azt a felhasználói magatartást is, amellyel a felhasználó a weboldal használatával elfogadja, hogy rá nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan kiterjed, vagy azt a magatartást, amely során – előzetes tájékoztatás után – az érintett az Adatkezelő által üzemeltetett kamerarendszerrel megfigyelt területre belép és ott tartózkodik.

 1. Az Adatkezelő a személyes adatokat harmadik személy részére csak kivételesen és abban az esetben továbbítja, valamint az általa kezelt adatbázist más adatkezelővel csak abban az esetben kapcsolja össze, ha az érintett ahhoz kifejezetten hozzájárul, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
 1. Az Adatkezelő szolgáltatásaival és az adatkezelés céljával összhangban, a Vendég kifejezetten elfogadja azt, hogy személyes adatait az Adatkezelő a Partner(ek) felé továbbíthatja, ha a Partner(eke)t számára előzetesen megnevezte és a Partner(ek) tevékenysége az Adatkezelő érintett számára történő teljesítését elősegíti.
 1. Az Adatkezelő személyes adatot harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem továbbít.
 1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI
 1. Összhangban a jelen szabályzat céljával, az adatkezelés céljai a következők:
 1. a. Adatkezelővel kötött vagy kötendő szerződések előkészítése, megkötése, végrehajtása, így különösen

– az érintett, a Munkatárs, a Partner adatainak felvétele, tárolása és kezelése a velük történő kapcsolatfelvételhez és kapcsolattartáshoz; valamint

-az érintetti adatok kezelése az érintett irányába a szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban;

– a Munkatárs adatainak kezelése a szerződéses viszonyából fakadó kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatban;

– a Partner adatainak kezelése a szerződéses viszonnyal kapcsolatban;

–  Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételét szolgáló egyéb adatállományok kezelése;

–  érintett adatainak továbbítása a Partner irányába, amennyiben az elkerülhetetlen, az érintett irányába történő szolgáltatást elősegíti és ahhoz az érintett előzetesen hozzájárult;

– a Partner adatainak továbbítása az érintett irányába;

 1. Adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítése, jogos érdekeinek érvényesítése;
 2. Adatkezelővel kötött szerződés megszűnését követően a szerződésből származó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, így különösen a szerződésen alapuló igények érvényesítése;
 1. Adatkezelő szolgáltatásaival, értékesítéseivel kapcsolatos visszaélések megelőzése, kivizsgálása, feltárása;
 1. e. az erre vonatkozó külön hozzájárulás esetén az Adatkezelő által történő, közvetlen üzletszerzési, piackutatási célú megkeresés;
 1. az Adatkezelő profiljába illő szolgáltatás színvonalának növelése, ennek érdekében végzett piackutatás és a szokások felmérése.
 1. ADATKEZELÉS JOGALAPJA
 1. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása az Adatkezelő előzetes tájékoztatása alapján.
 1. Amennyiben a személyes adat kezelését jogszabály rendeli el, az adatkezelés kötelező. Erről az Adatkezelő az érintettet – ideértve a Munkatársat és Partnert is – tájékoztatja.
 1. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az Adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy a saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. Az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, ha személyes adatainak kezelésére ezen jogalapból kerül sor.

 

 

 

 1. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
 1. Az adatkezelés időtartama az érintett kérelme alapján személyes adatainak törléséig vagy adatainak kezelésére vonatkozó engedélye visszavonásáig, vagy ilyen rendelkezés hiányában – és jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévülését követő 5 évig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli.
 2. Jelen szabályzat az egyes adatkezelésekre vonatkozóan az 1. pontban meghatározott időtartamtól eltérő, de jogszabály által megengedett időtartamot is meghatározhat.
 1. AZ ADATKEZELŐ NYILATKOZATAI

 

 1. Az Adatkezelő kijelenti, hogy

-az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el.

– az adatkezelés során az Adatkezelő tudomására jutott személyes adatokat kizárólag azok a Munkatársak ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van.

– gondoskodik arról, hogy a mindenkor hatályos szabályzat az érintett részére folyamatosan hozzáférhető legyen, ezzel érvényre juttatva az átláthatóság elvét.

– a weboldal a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedéseket tesz, valamint az adatvédelem elveinek maradéktalan betartása érdekében eljárási szabályokat alakít ki.

– az általa kezelt adatok megőrzése érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz és adattovábbításhoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő valamennyi intézkedést megteszi, biztosítja.

– a tőle elvárható módon mindent megtesz az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelem biztosítása, az ehhez szükséges technikai feltételek garantálása érdekében.

– a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok helytállóságáért felelősségét kizárja.

– a személyes adatokat harmadik személy részére csak kivételesen és abban az esetben továbbítja, valamint az általa kezelt adatbázist más adatkezelővel csak abban az esetben kapcsolja össze, ha az érintett ahhoz kifejezetten hozzájárul, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

– kizárólag Magyarországon végez tevékenységet, multinacionális vállalatlánchoz nem tartozik, ezért kötelező szervezeti szabályozást bevezetnie és működtetnie nem szükséges.

– személyes adatot harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem továbbít.

10.AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT TEVÉKENYSÉGEK ÉS ADATOK KÖRE

 

Az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevétele,

termékek megrendelése

 1. Az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevétele vagy termékek megrendelése körében az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul, célja pedig a szolgáltatás/termék nyújtásának biztosítása, valamint a kapcsolattartás.
 1. Az egyes adatkezelési tevékenységek során kötelezően megadandó adatok érintett általi megadása az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltétele.
 1. Bármely adatkezelési tevékenység során megadott személyes adatokat az Adatkezelő külön adatállományokban, más megadott adatoktól elkülönítetten tárolja. Ezeket az adatállományokat kizárólag az Adatkezelő arra felhatalmazott Munkatársa(i) ismerheti(k) meg.
 1. Munkatárs(ak) az egyes adatokat vagy az adatállományok egészét harmadik személynek nem továbbítja(k), és megtesz(nek) minden biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy azokat jogosulatlan személy meg ne ismerhesse.
 1. Bármely adatkezelési tevékenység során rögzített, tárolt adatok módosítását, törlését és/vagy zárolását, valamint az adatkezelésről részletes tájékoztatás kérését érintett a következő e-mail címre küldött kérelemmel teheti meg, ha az adott adatkezelési tevékenység

meghatározásánál más elérhetőség nincs megadva: devildecor.hu@gmail.com

 1. Adatkezelő a megrendelt szolgáltatásról/megvásárolt termékről minden esetben számlát vagy nyugtát állít ki, amelynek másolati példányát az Archiválási Szabályzat szerint tárolja.
 1. A számlázási adatokat az Adatkezelő a mindenkori adójogi és számviteli előírásoknak megfelelő ideig tárolja, és az ilyen határidő elteltével törli azokat.

Megrendelés a weboldalon (webshopon) keresztül

 

 1. Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a weboldalra külön regisztráció és

belépés nélkül a weboldalon található termékek/szolgáltatások közül megrendeljen tetszőleges, az érintett által meghatározott számút.

 1. A weboldalon keresztül történő megrendelés önkéntes hozzájáruláson alapul.
 1. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki a weboldalon keresztül terméket (terméket és szolgáltatást együtt) kíván megrendelni.
 1. Az adatkezeléssel érintett adatok köre a következő:
 • e-mail cím*
 • számlázási név*
 • számlázási cím*
 • szállítási név*
 • szállítási cím*
 • telefonszám*
 • fizetési mód
 • szállítási mód
 • érintett megjegyzése
 1. Az adatkezelés célja a weboldalon keresztül terméket/szolgáltatást megrendelő/megigénylő érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, az érintettek és a megrendelések összekapcsolása, a megrendelés egyszerűsítése és biztosítása, valamint a kapcsolattartás.
 1. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

A *-gal jelzett adatok kötelezőek.

 1. Érintett a virtuális kosarába helyezi a weboldalon elérhető és számára megfelelő terméket, kiválasztva az egyéb szolgáltatást (gravírozást) az általa meghatározottak szerint (érintett által

meghatározott szöveggel), a megjelölt móddal (választott betűtípussal) együtt, az általa határozott számban.

 1. Érintett a „Kosaram” gombra kattintva áttekintheti a virtuális kosár tartalmát, valamint változtathat a virtuális kosár tartalmán.
 1. Amennyiben a kosár tartalmát érintett rendben találja és a megrendelést óhajtja, úgy a „Pénztár” gombra történő kattintással a fent meghatározott adatokat elektronikus úton eljuttatja az

Adatkezelő részére.

 1. Adatkezelő számára a megrendelés során kezelt adatok e-mail-ben érkeznek meg, amelyet Adatkezelő Munkatársa kezel és a megrendelést az érintett számára e-mail-en visszaigazolja.
 1. Ezt követően Adatkezelő megkezdi a megrendelés teljesítését.
 1. Adatkezelő a teljesítést elősegítendő, a jelen Szabályzat Adatfeldolgozás, adattovábbítás fejezetében meghatározott adatokat továbbíthatja Partnerei, mint teljesítési segédei számára.
 1. Mind Adatkezelő, mind pedig az érintett a megadott kapcsolati adatok segítségével kapcsolatba léphet a másik féllel a megrendelést követően is.

 

Információkérés

 

 

 1. Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől információt kérjenek.
 1. Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.
 1. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett.
 1. Weboldalon, e-mail-en, telefonon, személyesen, vagy más módon vagy fórumon keresztül történő információ kérés esetén az Adatkezelő az alábbi adatok rendelkezésre bocsátását kéri/kérheti az érintettől, vagy a következő adatok juthatnak az Adatkezelő birtokába:
 • vezetéknév*
 • keresztnév*
 • tárgy
 • e-mail cím*
 • üzenet

A *-gal jelzett adatok kötelezőek.

 1. Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás.
 1. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
 1. Az érintett a weboldal „Kapcsolat” menüpontjában található felületén levő szövegdobozok kitöltésével és a „Küldés” gomb megnyomásával, vagy e-mail-en, vagy telefonon, vagy személyesen, vagy más módon, vagy fórumon keresztül egyeztethet az Adatkezelő Munkatársával az Adatkezelőnél elérhető termék(ek) és/vagy szolgáltatás(ok) részleteiről és/vagy egyéb, kapcsolódó kérdésekről.
 1. Adatkezelő részére a weboldalon keresztül megadott adatok e-mailben jutnak el.
 1. A Munkatárs az érintett kérdését megválaszolja és azt részére – ugyanazon az úton, ahogyan az információ kérés érkezett, ha érintett máshogyan nem rendelkezik – eljuttatja.

Weboldal látogatási adatok

 

 1. Hivatkozások és linkek
 1. Adatkezelő weboldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyek olyan oldalakra mutatnak, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért.
 1. Kérjük, tekintse át az Ön által látogatott oldalak adatkezelési Szabályzatát, illetve adatvédelmi nyilatkozatát mielőtt az adott oldalon az adatait bármilyen formában megadná.
 1. Analitika, cookie-k
 1. Adatkezelő tekintettel a 2003. évi C. törvény 155.§ 4. bekezdésében foglaltaknak, miszerint „Egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű – az adatkezelés céljára is kiterjedő – tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni” a következő tájékoztatást adja az általa használt analitikai eszközökkel, azaz cookie-kkal (magyarul: süti) kapcsolatban.
 1. Adatkezelő a következő cookie-kat használja, amelyek célját alább határozza meg:
 1. Feltétlenül szükséges cookie-k

– Az ilyen cookie-k nélkülözhetetlenek a weboldal megfelelő működéséhez. Ezen cookie-k elfogadása nélkül Adatkezelő nem tudja garantálni a weboldal elvártaknak megfelelő működését, sem pedig azt, hogy minden, a felhasználó által keresett információhoz a felhasználó hozzá fog jutni.

-Ezek a cookie-k nem gyűjtenek be személyes adatokat az érintettől vagy olyan adatokat, amelyek marketing célokra használhatók fel.

– Feltétlenül szükséges cookie-k például a Teljesítmény cookie-k, amelyek információt gyűjtenek arról, hogy a weboldal megfelelően működik-e, működésében tapasztalhatóak-e hibák. Az esetleges hibák jelzésével az Adatkezelő segítségére vannak a weboldal tökéletesítéséhez, illetve jelzik, hogy melyek a weboldal legnépszerűbb részei.

 1. Funkcionális cookie-k

– Ezek a cookie-k biztosítják a weboldal érintett igényeire szabott következetes megjelenését, és megjegyzik az érintett által választott beállításokat (például: szín, betűméret, elrendezés).

 1. Célzott cookie-k

– A célzott cookie-k biztosítják azt, hogy a weboldalon megjelenő hirdetések igazodjanak az érintett érdeklődési köréhez. A weboldalon elsősorban az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokhoz, termékekhez kapcsolódó hirdetések találhatók és az érintett számára kedvezőbb ajánlatok elérésének megkönnyítését szolgálják.

 1. Harmadik fél által biztosított cookie-k

– Előfordulhat, hogy a weboldalon megjelenik olyan, harmadik fél – például egy közösségi oldal – által biztosított cookie, amely lehetővé teszi az adott tartalom megosztását vagy kedvelését, és amivel olyan információkat küld a harmadik fél számára, amiket az később arra használhat fel, hogy más weboldalakon is hirdetéseket jelenítsen meg az érintett számára.

 1. A cookie továbbá segít a weboldal ergonómia kialakításának javításában, felhasználóbarát weboldal kialakításában, a látogatók online élményének fokozása érdekében.
 1. Az Adatkezelő az analitikai rendszereket nem használja személyes információ gyűjtésére.
 1. Adatkezelő felhívja a felhasználók figyelmét, hogy a legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy automatikusan visszautasítani.
 1. Mivel minden böngésző eltérő, a felhasználó egyénileg, a böngésző eszköztár segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit.
 1. Adatkezelő felhívja a felhasználók figyelmét, hogy elképzelhető, hogy bizonyos tulajdonságokat nem tudnak használni a weboldalon, amennyiben úgy döntenek, hogy nem fogadják el a cookie-kat.

 

11.ADATFELDOLGOZÁS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS

 

 1. Adatkezelő külön külső adatfeldolgozót, a kiszervezett könyvelési és bérszámfejtési feladatok ellátásán kívül, nem vesz igénybe, az általa kezelt adatokat maga dolgozza fel.
 1. A könyvelési és bérszámfejtési feladatokkal megbízott adatfeldolgozó:,

Név: Székhelye: 4300 Nyírbátor, Császári u. 58. képviselő: Tóthné Balla Nóra

 1. Az adatfeldolgozó számára az adatkezelési műveletekre vonatkozó utasítások jogszerűségéért az Adatkezelő felel.
 1. Az adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, valamint az Adatkezelő által meghatározott keretek között felelős a személyes adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért.
 1. Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót nem vehet igénybe.
 1. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.
 1. Adatok továbbítására minden esetben csak az érintett hozzájárulása, vagy jogszabály felhatalmazása alapján kerül sor.
 1. Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít, ha annak jogalapja egyértelmű, célja, és az adattovábbítás címzettjének a személye meghatározott.
 1. Az érintett hozzájárulásához kötött adattovábbítás esetén az érintett a nyilatkozatát az adattovábbítással érintett minden adat, az adattovábbítás címzettje és célja ismeretében adja meg.

10.A jelen szabályzat alapján az érintett önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy adatait az Adatkezelő szerződéses Partnerei számára továbbítsa, hogy az érintett által igénybe venni kívánt szolgáltatást, terméket az Adatkezelő a számára biztosíthassa, ha az Adatkezelő az adattovábbítás előtt a Partnert az érintett számára megnevezte.

11.Adatkezelő szállítást végző Partnerei:

– GLS General Logistics Systems Hungary Kft.

– székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

– adószám: 12369410-2-44

– cégjegyzékszám: 13-09-111755

12.Az 5. pontnak megfelelően, Adatkezelő az érintett következő adatait továbbíthatja Partnerei számára:

 1. név
 2. telefonszám
 3. szállítási cím

13.Adatkezelő más számára, továbbá más adatot nem továbbít.

14.Adatkezelő minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy érvényre juttassa az adatvédelem elveit és a célnak megfelelő, de a lehető legkevesebb adatot továbbítsa Partnerei irányába.

12.ADATBIZTONSÁG, A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSA, AZ INFORMÁCIÓBIZTONSÁG

Személyes adat csak a 10. fejezet szerinti tevékenységekkel összhangban, az adatkezelés célja szerint kezelhető.

13.JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

 

 1. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását a devildecor.hu@gmail.com e-mail címen, illetve az adatkezeléssel érintett

egyes tevékenységek körében az ott rögzítettek szerint.

 1. Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,

adatfeldolgozó adatairól, ha adatfeldolgozót vett igénybe, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról, céljáról és címzettjéről.

 1. Az Adatkezelő a valóságnak nem megfelelő személyes adatot helyesbíti, illetve törli az adatot, amennyiben:
 1. kezelése jogellenes;
 1. az érintett kéri;
 1. az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 1. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 1. azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
 1. Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
 1. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:
 1. a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 1. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 1. a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
 1. Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 munkanap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a kérelmező tiltakozása megalapozott, az Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és

adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 1. Amennyiben az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a 6. pontban hivatkozott határidőt elmulasztja, jogosult – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulni.
 1. Bírósági jogérvényesítés: Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő kötelesbizonyítani.
 1. Információs önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel,panasszal élhet:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

14.EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Jelen szabályzat 2019. 01.01. napjától lép hatályba.

Nyírbátor, 2019.01.01.

Szathmári Antalné e.v.

www.devildecor.hu